English| മലയാളം

Archive - News

February 5th, 2020

April 10th, 2019

February 2nd

October 26th, 2018

എ എഫ് എസ് 17-18

എ എഫ് എസ് 16-17

എ എഫ് എസ് 15-16

എ എഫ് എസ് 14-15

October 16th

April 4th

2017 മാര്ച്ച് 1 മുതല് തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭയില് പ്ലാസ്റ്റിക് പൂര്ണ്ണമായും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

2017 മാര്ച്ച് 1 മുതല് തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭയില് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസ്പോസിബിള് പ്ലേറ്റ് ഗ്ലാസ് എന്നിവ പൂര്ണ്ണമായും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. 01.03.2017 മുതല് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകളും ഡിസ്പോസിബിള് പ്ലേറ്റുകളും ഗ്ലാസുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതും വില്ക്കുന്നതും ശിക്ഷാര്ഹമാണ്